9/7/09

จุดประสงค์ มาตรฐาน และคำอธิบายรายวิชา

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
  1. เข้าใจกระบวนการรวบรวมและเตรียมข้อมูล สำหรับประมวลผลข้อมูลทางสถิติเบื้องต้น
  2. สามารถบันทึกและแก้ไขข้อมูลทางสถิติที่จัดเตรียมไว้แล้ว เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
  3. สามารถใช้คำสั่งในโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อประมวลผลข้อมูลสถิติพื้นฐาน
  4. สามารถออกรายงานการประมวลผลข้อมูลสถิติ ทั้งในรูปแบบข้อความและแผนภูมิ
  5. มีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

มาตรฐานรายวิชา

  1. อธิบายขั้นตอนการรวบรวบรวมและเตรียมข้อมูลสำหรับการประมวลผลเชิงสถิติ
  2. ประยุกต์ใช้โปรแกรมในการประมวลผลทางสถิติเชิงพรรณนา
  3. จัดทำรายงาน (Report) ข้อมูลทางสถิติแบบข้อความและแบบแผนภูมิ

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการคำนวณค่าสถิติเชิงพรรณนาเบื้องต้น กระบวนการรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการบันทึกลงในระบบคอมพิวเตอร์ การบันทึกและแก้ไขข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติหรือโปรแกรมตารางงาน การใช้คำสั่งประมวลผลข้อมูลให้ได้ค่าสถิติที่ต้องการ การออกรายงานสถิติเชิงข้อความและแผนภูมิ